13°C

תנאי שימוש

 • כללי
  1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.rmarket.co.il (להלן:"האתר"אשר בבעלותה של חברת קרן ליאתהשקעות בע"מ המפעילה את שוק רוטשילד אלנבי (להלן:"החברה" ו – "השוק"בהתאמה).
  2. השימוש באתר כפוף להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה (להלן:"תנאי השימוש"), ואלה חלים, ללא תנאי, עלכל משתמש באתר (להלן:"המשתמש/ים") לאחר שנכנס לאתר וקרא הוראות ותנאים אלה בעיון.
  3. בשימוש באתר זה, המשתמש מאשר את הסכמתו לתנאים אלוולמדיניות הפרטיותשל אתר (להלן:"מדיניותהפרטיות"), אשר כולם מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה, וכן המשתמש מאשר כי קרא את תנאיהשימוש בעיון ובקפידה, הבין אותם והוא מסכים כי יחולו עליו ללא יוצא מן הכלל.
  4. החברה רשאית, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לשנות את תנאי השימוש באתר על ידי עדכונו של מסמך זה.
  5. החברה רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את פעילותו/או הפעלת האתר, כולו או חלקו , באופן חלקי או כולל או לתקן או לשנות את אופיו ותוכנו.
  6. תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
  7. כותרות הפרקים להלן מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.
  8. כל התמונות וההדמיות באתר מיועדות להמחשה בלבד.
 • השימוש באתר
  1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.rmarket.co.il (להלן:"האתר"אשר בבעלותה של חברת קרן ליאתהשקעות בע"מ המפעילה את שוק רוטשילד אלנבי (להלן:"החברה" ו – "השוק"בהתאמה).
  2. השימוש באתר כפוף להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה (להלן:
 • קניין רוחני
  1. האתר ותוכנו, לרבות אך לא רק זכויות היוצרים בכל הטקסטים, המידע, החומרים, היישומים, העיצוב הגרפי,הקבצים, הקודים, התמונות וסימני המסחר בו (להלן:"התוכן"), שייכים לחברה ו/או לצד שלישי אשר התיר להאת השימוש בהם, והם מוגנים על ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית.
  2. משתמש אינו רשאי להעתיק, להדפיס, לשמור או להשתמש באופן אחר בתוכן האתר אלא לביצוע הזמנה באתרבהתאם לתנאי שימוש אלה.
  3. השימוש באתר ובתכנים שבו הינו "כפי שהוא" ("AS IS"), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצדמשתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות או לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרךשהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא ההסכמה מראש ובכתב של החברה.
  4. אין באתר או באמור בו, במפורש או במשתמע, מכוח השתק או בכל דרך אחרת, משום מתן רישיון או זכותלהשתמש בסימני המסחר המופיעים באתר ללא ההסכמה בכתב של החברה.
 • הגבלת אחריות
  1. החברה משקיעה מאמצים על מנת שהאתר ותוכנו יכללו מידע שלם, מדויק, אמין ועדכני, אך אין היא מעניקההתחייבות ו/או מצג באשר לרמת הדיוק שלהם והמידע המופיע באתר אינו מהווה בשום צורה או אופן תחליףלקבלת מידע עדכני באמצעות פנייה לגורמים הרלוונטיים בחברה ולרשויות המדינה הרלוונטיות. לפיכך, החברה לאתישא בכל חבות והיא פטורה מכל אחריות בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה אשר נגרמו למשתמש, בין היתר אךלא רק, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או קבלת המידע כתוצאה משיבוש, השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, כשל, שגיאהבמידע ובנתונים.
  2. המשתמשים מאשרים ומקבלים, כי החברה עשויה שלא לשלוט בתוכן ו/או באבטחת האתר ושירותיו באופן כוללובין היתר עשויה לעשות שימוש בנותני שירותים, ולאור זאת, החברה אינה אחראית לאבטחת האתר ו/או לתוכןשבו.
  3. החברה משקיעה מאמצים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האתר, תוכנו ושירותיו, אולם, עלאף מאמצי החברה, הפעילות באתר עשויה להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני,בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת החברה או שלא מרצונה.
  4. המשתמשים מסכימים כי באחריותם לבדוק ולהעריך את האתר והתוכן, כהגדרתו לעיל, וכי האחריות לכל נזקאשר עשוי להיגרם למשתמשים כתוצאה מהשימוש במידע ו/או בשירותים ו/או בתוכן, כולו או חלקו, כולל, ביןהיתר, כל החלטה שהמשתמשים עשויים לקבל או כל פעולה שהמשתמשים עשויים לבצע בהתבסס על הדיוק,השלמות, האמינות והשימושיות של המידע המפורסם באתר, מוטלת עליהם בלבד.
  5. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי השימוש באתר הינו על בסיס "IS-AS "והחברה לא תהיה אחראיתלכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, מכל מין וסוג, אשר ייגרמו למשתמשים כתוצאה מהשימוש באתר ו/או שירותים,בין שהחברה צפתה אותם ובין שלא, בין שהחברה יכלה לצפות אותם ובין שלא.
  6. המשתמשים אינם רשאים ליצור קישורים או היפר קישורים אל האתר מאתרים אחרים. האתר יכול שיציעקישורים, היפר-קישורים או באנרים, לאתרים אחרים, אשר החברה אינה מפקחת עליהם או בודקת אותם, אתמהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם. לפיכך, החברה לאתישא בכל חבות, מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות על הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגיןהתוכן שיפורסם בדפי האתר השונים או בכל אתר אחר שמקושר לאתר.
  7. החברה לא תהיה אחראית לשימוש שעושים משתמשים בקישורים לאתר, בדפים שאינם נמצאים באתר אובאתרים אחרים, והמשתמשים מתחייבים לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים או דפי אינטרנטולהתקשר ישירות לספקים של אתרים אלה או דפים אלה בכל הקשור לנושאים שיעלו כתוצאה מהכניסה, הדפדוףאו השימוש בהם.
 • מדיניות הגנת הפרטיות
  1. החברה מכבדת את פרטיותו של כל אדם שמבקר באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן מתייחסתלסוג המידע שהחברה תהא רשאית לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה. מדיניות זו של החברהאף תורה ותנחה את המשתמשים באתר כיצד לנהוג במידה שאינם מעוניינים שפרטיהם האישיים ייאספו או ימסרולאחרים בקשר עם ביקורם באתר.
  2. המשתמש מאשר כי כל מידע שיימסר ו/או נמסר לחברה במסגרת ההתקשרות בין המשתמש לבין החברה, ניתןמרצונו ובהסכמתו המלאה.
  3. החברה רשאית לנהל מאגר מידע ולעבד כל נתון של המשתמשים (לרבות אך לא רק שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכיו"ב), אשר יגיעו לידיעתה באמצעות השימוש באתר ומידע שהועבר על ידי המשתמשלחברה. מידע כאמור ישמש את החברה למטרת פעילותה העסקית.
  4. החברה לא תעביר את המידע האישי לצד שלישי כלשהו אלא על פי דין .
  5. החברה תעשה שימוש במידע האישי במסגרת פעילותה השוטפת לרבות לצורך שליחת ניוזלטרים למשתמשים.
  6. משתמש אשר עושה שימוש באתר מאשר לחברה להוסיף את המשתמש לרשימת הדיוור של החברה לקבלת מידעבקשר עם השוק. משתמש שאינו מעוניין בקבלת דיוור (out-opt (יכול להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה באמצעותהקלקה על הקישור "בטל הרשמה" בדוא"ל שנשלח על ידי החברה או באמצעות פנייה בכתב או בהודעת דואר אלקטרוני לחברה לכתובת info@rmarket.co.il
  7. משתמש אשר עושה שימוש באתר מאשר לחברה לקבל תכנים שיווקיים בקשר עם בקשר עם פעילות החברה ו/אוהשירותים. מובהר באופן מפורש כי תכנים שיווקים יכולים לכלולדברי פרסומתבהתאם להוראות חוק התקשורת(בזק ושירותים) התשס"ח – 2008 (להלן:"החוק"). המשתמש מצהיר ומאשר כי ידועות לו הוראות החוק, והואמסכים במפורש כי יישלחו לו ע"י החברה הודעות פרסומת, בכל הדרכים המנויות בחוק (לרבות טלפון, דוא"ל אוהודעת מסר קצר או SMS).
  8. המשתמש רשאי להסיר את פרטיו לצורך הפסקת קבלת תכנים שיווקיים בכל עת על ידי לחיצה על הלינק המתאים (http://rmarket.co.il/unsubscribe.html) ו/או בהודעה האלקטרונית info@rmarket.co.il ו/או באמצעות בפנייה טלפונית לחברה למספר הטלפון (077-5255083 ו/או באמצעות פנייה בכתב לחברה.
  9. לחברה לא תהיה כל חבות במקרה שמשתמש באתר, בניגוד לתנאי השימוש, יעביר או יודיע לחברה או לצד שלישי, בין אם במסגרת שירותי האתר או תוכנו או מרצונו, את פרטיו האישיים של אדם אחר (לרבות ומבלי לגרוע, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה) מבלי שהמשתמש באתר קיבל תחילה את הסכמתו של אותואדם. במקרה כזה, מסירת מידע כאמור וכל שימוש שתעשה בו החברה הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמשבאתר.
  10. החברה נוקטת מאמצים לאבטחת המידע האישי. יחד עם זאת, מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבהמקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חשיפת המידע בידי מבצעי פעולות בלתיחוקיות. אם וככל שיעלה בידי צד שלישי כאמור לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לאתהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.
 • הגבלת אחריות
  1. החברה משקיעה מאמצים על מנת שהאתר ותוכנו יכללו מידע שלם, מדויק, אמין ועדכני, אך אין היא מעניקההתחייבות ו/או מצג באשר לרמת הדיוק שלהם והמידע המופיע באתר אינו מהווה בשום צורה או אופן תחליףלקבלת מידע עדכני באמצעות פנייה לגורמים הרלוונטיים בחברה ולרשויות המדינה הרלוונטיות. לפיכך, החברה לאתישא בכל חבות והיא פטורה מכל אחריות בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה אשר נגרמו למשתמש, בין היתר אךלא רק, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או קבלת המידע כתוצאה משיבוש, השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, כשל, שגיאהבמידע ובנתונים.
   1. לחסום את גישת המשתמש לאתר;
   2. לדרוש ו/או לתבוע מהמשתמש כל סעד לו הינה זכאית, לרבות פיצוי כספי ו/או צו מניעה.
 • מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של מבקר באתר - Cookies
  1. כאשר משתמש באתר, נכנס, או מבקר באתר, ייתכן ומידע מסוים יושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחרשנעשה בו שימוש על ידי המשתמש, וזאת לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיותשל המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. "Cookies" ("עוגיות") הן קבצי טקסט שמאוחסנים בחומרת המחשב אובאמצעי האלקטרוני בו נעשה שימוש על ידי המשתמש.
  2. פקידן העיקרי של ה- Cookies, בין היתר, לסייע למשתמשים בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות. במרבית הדפדפנים באינטרנט ניתן למחוק את ה-Cookies מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני האחר שנעשה בושימוש, לחסום את כל ה-Cookies או לקבל התרעה לפני ש- Cookie מאוחסן במחשב או באמצעי האלקטרוני. כדיללמוד יותר אודות שימושי אלה, נא עיין בהוראות השימוש הרלוונטיים לדפדפן האינטרנט או במסכי העזרה שלהמחשב.
 • הדין החל וסמכות השיפוט
  1. התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקימדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.
  2. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר או הקשור אליו מסורהבאופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב.
 • שונות
  1. במידה והוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונתהצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/אוצומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
  2. אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין.
 • צור קשר
  1. באפשרותך ליצור עמנו קשר בנוגע לכל שאלה אודות השירות, התנאים או מדיניות הפרטיות בכתובת בהודעת דואר אלקטרוני בכתובת info@rmarket.co.il או בטלפון 077-5255083
עודכן לאחרונה ביום 2016/10/2